Personuppgifter, Cookies och Bildrättigheter

 

INTRODUKTION

Holmgrens Bil (Holmgrens Bil i Småland AB, Holmgrens Bil i Göteborg AB och Holmgrens Bil AB) tar integritetsskydd och dataskydd på högsta allvar. Denna integritetsskyddspolicy syftar till att informera dig om vår personuppgiftsbehandling vi för om dig. Personuppgifter är alla personidentifierade uppgifter, så som namn, adress, telefonnummer, e-postadress. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordningen (GDPR). Läs nedanstående noggrant för att förstå våra synpunkter och metoder avseende vår personuppgiftsbehandling. Vi är personuppgiftsansvarig för vissa personuppgifter som du kan komma att lämna ifrån dig inom ramen för vår kundrelation. För andra behandlingar är av personuppgifter är distributören/importören personuppgiftsansvarig. Du hittar länkar till deras integritetsskyddspolicys längst ner på sidan.

 

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Holmgrens Bil, du kontaktar oss gällande integritets- och dataskydd via dataskydd@holmgrensbil.se. Dataskyddsombudet (DSO) på Holmgrens Bil är Secify, du kontaktar dem via DSO@secify.net.

 

BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Följande kategorier och typer av uppgifter kan komma att samlas in om dig genom olika tjänster och kontaktvägar som beskrivs i denna policy.

 

Kategori av personuppgift

Typ av personuppgift

Kontaktuppgifter

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, titel

Personlig information

Personnummer, körkortsuppgifter, förfrågningar, Chassinummer, Registreringsnummer

Identifieringsdata

Kundnummer, kontraktsnummer

Kundhistorik

Kundnöjdhet, offerter, offertförfrågningar, garantiinformation, betalningsuppgifter, avbetalning, avtalslängd, försäkringsinformation, köp, servicehistorik, konsultation, kampanjhistorik, kundtjänsthistorik, fordonsdata så som: modell, konfiguration, inköpsdatum, registreringsdatum, registreringsnummer, orderdatum, leveransdatum

Hemside- och social media-data

Cookies, användare av social media, kontaktuppgifter vid kontakt via socialmedia

Information om fordonskonfigurering

Funktioner, inställningar

Teknisk fordonsinformation

Uppgifter om motor och system

Kreditinformation och information för att förhindra bedrägerier

Körkort, fakturainformation, transaktionsinformation, utebliven betalning till oss, kreditscoring

Försäljnings- och serviceinformation

Information kopplad till inköp, support och service, inklusive klagomål och krav

 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

För att vi ska kunna utföra våra tjänster måste du som kund lämna vissa typer av uppgifter till oss. Förutom de uppgifter du själv lämnat till oss kan vi behöva samla in andra eller kompletterande uppgifter om dig eller ditt fordon. Det kan t.ex. handla om uppgifter fra?n bilens dator, kompletterande fordons/ägaruppgifter fra?n Transportstyrelsens, Vägtrafikregister eller uppgifter fra?n distributör/importör och tillverkare. 

 

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter finns sparade hos oss eftersom du ingått avtal, planerar att ingå avtal med oss, varit i kontakt med oss, lämnat dina personuppgifter på vår webbplats och i vissa fall för att vi erhållit uppgifterna från en tredje part. Den rättsliga grunden för behandling är fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse, intresseavvägning och i vissa fall samtycke. Vi behandlar dina personuppgifter i avtalssyfte, administrering av dina köp och/eller för att informera dig om erbjudanden och kampanjer eller annan information som kan vara av intresse för dig.

 

Behandling som utförs med fullgörande av avtal som rättslig grund

 • När du som kund till oss gör ett köp av en vara eller tjänst och därmed ingår ett avtal med oss behandlar vi dina personuppgifter i syfte att administrera vårt kundfo?rha?llande (avtalsförhållande). Det kan gälla t.ex. köp av bil eller reservdelar eller beställning av service- eller verkstadstja?nster. Vår behandling av personuppgifter får dessa ändamål omfattar vanligen såväl dina namn- och kontaktuppgifter som uppgifter om ditt fordon och dina kort- och betalningsuppgifter m.m.
 • Ofta behöver vi redan innan ett avtal ingås behandla dina personuppgifter. Det gäller t.ex. när vi ger offert på? ett arbete eller när vi i förekommande fall gör en kreditprövning.
 • Vi kan tillsammans med distributör/Importör och tillverkare behöva hantera åtaganden kopplade till garantier eller reklamationer. I sådana ärenden behandlar vi vanligen dina namn-kontakt- samt fordonsuppgifter.
 • I syfte att kunna kommunicera olika ärenden direkt kopplade till ditt biläggande behöver vi och distributör/importör behandla dina personuppgifter. Det kan t.ex. gälla kommunikation av återkallelser, garantier, servicerelaterade ärenden samt besiktnings- och fo?rsa?kringsrelaterade ärenden.

 

 

Behandlingar som genomförs för uppfyllande av rättslig förpliktelse

 • Vissa personuppgifter är vi, distributör/importör och tillverkare förpliktade att behandla enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. Det handlar t.ex. om fakturor, avtal och ko?phistorik som vi sparar i den utsträckning det är nödvändigt för att följa gällande bokföringslag och skattelagstiftning.
 • Vi kommer att behandla och föra vidare vissa uppgifter som du gett oss för att vi ska kunna leva upp till Lagen (2001:558) om vägtrafikregister.
 • Dina person- och fordonsuppgifter behandlas a?ven fo?r att distributör/importör och tillverkaren ska kunna leva upp till sitt producent- och produktsa?kerhetsansvar.

 

Behandlingar som genomfors efter en intresseavvägning

 • Vi och distributören/importören har ett berättigat intresse av att kunna kommunicera och marknadsföra tjänster och produkter relevanta fo?r vår kundrelation och fo?r ditt bila?gande. Fo?r denna typ av kommunikation behandlar vi därför normalt dina person- och fordonsuppgifter men i förekommande fall även ko?phistorik. Du har som kund alltid rätt att med vissa begränsningar avsäga dig sådan kommunikation genom att meddela avsändaren.
 • Fo?r att kunna möjliggöra fo?r framtida ägare av ett fordon samt tillverkaren och distributör/importör att se och följa bilens service- och reparationshistorik m.m. behandlar vi uppgifter från ditt fordon som t.ex. utförd service, utförda reparationer, körsträcka, diagnosuppgifter etc.
 • Fo?r de fall du som ägare ingår avtal om bilfinansiering och/eller olika fo?rsa?kringstja?nster direkt med aktuella banker/fo?rsa?kringsbolag a?r det va?rt bera?ttigade intresse att tillsammans med distributör/importör behandla dina personuppgifter i syfte att kunna följa upp och administrera dessa tjänster.

 

Behandlingar som genomförs efter samtycke

 • Vissa behandlingar av dina personuppgifter sker enbart efter att du gett ditt uttryckliga samtycke till behandlingen. När du t.ex. väljer att ta del av ett nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter enbart efter ditt uttryckliga samtycke.

 

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt och följer tydliga gallringsrutiner. Vi behandlar dina personuppgifter enbart sa? länge det a?r tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, praxis eller myndighetsbeslut och strävar alltid efter att minimera lagringstiden samt att behandla uppgifterna på? ett säkert sätt.

 

Personuppgifter som vi behöver behandla fo?r att fullgöra avtalsförhållandet med dig behandlas som utgångspunkt under hela avtalsfo?rha?llandet och sa? la?nge det kra?vs fo?r att fullgo?ra va?ra a?taganden mot dig. Enligt Bokfo?ringslagen och tilla?mplig skattelagstiftning sparar vi bokfo?ringshandlingar m.m. i minst sju a?r.

 

Fo?r att kunna hantera dina lagstadgade ra?ttigheter sa?som reklamationer, garantia?renden etc. sparar vi dina person- och fordonsuppgifter under hela garantitiden eller sa? la?nge det a?r no?dva?ndigt fo?r att fullgo?ra va?ra fo?rpliktelser enligt lag, myndighetsbeslut eller instruktioner fra?n tillverkaren.

 

Fordonsuppgifter inklusive information om genomfo?rd service och reparationsa?renden kan komma att sparas under hela bilens livsla?ngd i syfte att ge framtida a?gare historik om bilen.

 

Uppgifter som behandlas i marknadsfo?ringssyfte sparas under hela kundfo?rha?llandet eller sa? la?nge det a?r tilla?tet enligt ga?llande personuppgiftslagstiftning, marknadsfo?ringslag eller praxis. Om du gett ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter i marknadsföringssyfte sparar vi uppgifterna som la?ngst till 5 år eller tills dess du a?tertar ditt samtycke. Vi kan komma att använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte med intresseavvägning som rättslig grund, reglerna för detta är:


Vid köp av ny bil 

5 år efter köp

Vid köp av begagnad bil

3 år efter köp

Vid köp av service och reparation

2 år efter köp 

Vid kontakt (t.ex. offertförfrågan, besök på anläggning m.m.)

1 år efter kontakt 

*Inaktivitet: Avtalet du tecknat med oss har utgått, du har inte kontaktat oss eller gjort något köp.

 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

 

Distributör/importör/tillverkare

Information om ditt fordon och viss information om a?gare/brukare delas med distributo?r/importo?r samt tillverkaren i syfte att administrera tja?nster kopplade till fordonet och bila?gandet samt att i fo?rekommande fall fullgo?ra ra?ttsliga fo?rpliktelser kopplade till t.ex. produktsa?kerhet. Exempel pa? sa?dana behandlingar a?r t.ex. administration av a?terkallelser, garantia?renden samt rapportering av statistik etc. Uppgifter delas med distributo?r/importo?r som kan komma att kommunicera med dig som kund i olika a?renden kopplade till ditt bila?gande. Du har som kund alltid mo?jlighet att med vissa begra?nsningar avsa?ga dig sa?dan kommunikation genom att meddela avsa?ndaren.

 

Banker/Försäkringsbolag

Fo?r att genomfo?ra avbetalningsköp, kreditupplysningar eller betalningar delar vi dina personuppgifter med banker och kreditupplysningsföretag. Motsvarande ga?ller vid ko?p av fo?rsa?kringstja?nster av fo?rsa?kringsbolag. 

 

Transportstyrelsen

Ko?p av fordon ska enligt lag registreras i Transportstyrelsens va?gtrafikregister. 

 

Personuppgiftsbiträden

Dina uppgifter delas i fo?rekommande fall med va?ra, sa?va?l som distributo?ren/importo?rens personuppgiftsbitra?den, t.ex. externa tja?nste- och systemleveranto?rer. Samtliga dessa fo?rha?llanden a?r reglerade genom personuppgiftsbitra?desavtal som sa?kersta?ller att behandlingen sker enbart enligt instruktion och fo?r angivna syften och a?ndama?l.

 

Dina uppgifter lagras som regel vid en eller flera databaser som hostas av tredje parter lokaliserat i EU. De uppgifter vi samlar in från dig kan komma att överföras till och lagras på en plats utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ett exempel på sådan överföring och lagring är att Zapier lagrar dina personliga uppgifter på servrar i USA. Dessa servrar ägs och underhålls av Zapier. Zapier har certifierat sin efterlevnad av Privacy Shield-principer i samband med implementeringen av EU:s nya dataskyddsdirektiv GDPR. Ytterligare information om Privacy Shield-integritetsprinciperna och certifikatet för Zapier finns på https://zapier.com/privacy/. Du kan även kontakta vår DSO direkt om du vill veta mer om denna certifiering.

 

Dessa tredje parter använder inte och har inte access till dina personuppgifter för annat ändamål än tillhandahållande av molntjänster och lagringstjänster. Vi säljer inte personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med tredje parter som underlättar tillhandahållandet av våra tjänster, såsom underleverantörer, för vilka vi är ansvariga för.

 

Vi delar inte på annat sätt dina personuppgifter till tredje parter om inte; (i) du begär det eller godkänner det; (ii) information lämnas ut för att följa lagen, fullfölja ett avtal vi har med dig, eller skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet för tjänsten, eller andra användare eller våra anställda; (iii) för att hantera nöd eller force majeurehändelser; eller (iv) att hantera tvister, krav eller bemöta personer som agerar på ditt uppdrag.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att skydda integriteten för dina personuppgifter vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver veta den för att utföra sitt arbete. Dessutom utbildar vi våra anställda om vikten av sekretess och upprätthåller integriteten och säkerheten för din information. Vi förbinder oss att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att upprätthålla våra anställdas integritetsansvar.

 

Vilka rättigheter har du?

 • Du kan närsomhelst återta ditt samtycke om du givit oss ditt samtycke för en personuppgiftsbehandling
 • Du har rätt att radera dina personuppgifter (med förbehåll för vissa undantag).
 • Du har rätt att göra invändningar mot en personuppgiftsbehandling om du anser att vi behandlat dina personuppgifter fel.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga.
 • Du har rätt att begära utdrag över de personuppgifter vi behandlar om dig kostnadsfritt 1 ggr/år. 
 • Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

 

För att nyttja rättigheterna ovan, kontakta dataskydd@holmgrensbil.se. Holmgrens Bil i Småland svarar på din förfrågan senast 30 dagar efter förfrågan. Om du har frågor gällande Holmgrens Bil personuppgiftsbehandling kontakta vårt Dataskyddsombud, Secify, via DSO@secify.net.

 

Cookies

Det kan hända att vi skaffar information om din allmänna internet-användning genom att använda en cookie-fil som lagras på hårddisken i din dator. Cookies innehåller information som överförs till datorns hårddisk. De hjälper oss att förbättra vår webbplats och att erbjuda en bättre och mer personanpassad tjänst.

 

De ger oss möjlighet att:

 • Lagra information om dina inställningar som tidigare visade produkter och tjänster genomförda med din dator, så att vi kan anpassa vår webbplats och visa dig produkt- och tjänsterekommendationer i enlighet med dina intressen.
 • Snabba upp dina sökningar
 • Känna igen dig när du återvänder till vår webbplats

 

De flesta webbläsarna ger dig möjlighet att radera cookies från hårddisken i din dator, blockera alla cookies eller få en varning innan du medger att en cookie lagras. Kom dock ihåg att om du raderar eller avaktiverar cookies kan det hända att vissa funktioner inte fungerar. Om du vill veta mer om cookies och hur de fungerar kan du besöka följande webbplatser: http://www.allaboutcookies.org 

och http://www.youronlinechoices.com.

 

Marknadsföring

Om du samtyckt till direktmarknadsföring har du givit ditt medgivande att du vill ha information om Holmgrens Bils produkter, tjänster, kampanjer och/eller nyhetsbrev via e-post, SMS eller telefonsamtal. Samtycket gäller under fem års tid. Du har rätt att närsomhelst återta ditt samtycke. Vi inhämtar även samtycke för GA:s vägnar.

 

Ytterligare information

Vi inser att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, varför vi från tid till annan kan komma att uppdatera denna integritetsskyddspolicy när vi utvecklar vår personuppgiftsbehandling eller antar nya policys. Denna integritetsskyddspolicyn uppdaterades senast 2018-08-09.

 

Europeiska Unionens dataskyddsförordning och andra länders personuppgiftslagar ger särskilda rättigheter för registrerade. En bra förklaring av dessa (på svenska) återfinns på hemsidan av Sveriges Datainspektion. Om du anser att vi på något sätt anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du vända dig till datainspektionen@datainspektionen.se.

 

Våra distributörers/importörers integritetsskyddspolicys

 

Distributör/Importör

Länk

KABE

https://www.kabe.se/se/om-kabe/personuppgifter

 

Adria

https://se.adria-mobil.com/juridisk-information

Sun Living

https://se.sun-living.com/juridisk-information

 

Kama fritid

https://www.kamafritid.se

 

 

 

BILDRÄTTIGHETER OCH COPYRIGHT

Bilder och texter du hittar i våra olika kanaler är upphovsrättsligt skyddade och omfattas av svensk och internationell lagstiftning om upphovsrätt. Holmgrens Bil AB äger, alternativt har nyttjanderätt till dessa rättigheter. Det är därmed förbjudet att utan tillstånd kopiera, helt eller i delar, text och bilder på hemsidan eller i våra sociala media-kanaler. Har du frågor kring användning av vårt material är du välkommen att kontakta oss via marknad@holmgrensbil.se.

Nya KABE Adria Center i
sociala medier

För senaste nytt från oss, följ KABE Adria Center i sociala medier!

Bläddra eller ladda
ner kataloger

Katalogerna direkt från KABE